اموال و املاک دانشگاه تهران

فهرست کلی املاک دانشگاه تهران بر حسب تعداد و متراژ به شرح زیر است:

ردیف

واحد

دانشگاهی

تعداد ملک

مجموع

تقریبی متراژ

ردیف

 

واحد دانشگاهی

تعداد ملک

مجموع تقریبی متراژ

۱

اجاره‌ای سازمان

۸۳

۹۸۰۱.۱۱

۱۹

نهاد رهبری

۲۲

۳۲۷۹.۵۴

۲

تخلیه در اختیار سازمان

۲۸

۳۸۸۶.۷۱

۲۰

حراست

۷

۸۴۰.۲۳

۳

پارکینگ وصال

۱

۹۱۸۰

۲۱

معاونت فرهنگی

۱۱

۲۱۸۷.۷

۴

معاونت پژوهشی

۲۷

۲۴۸۷.۳۵

۲۲

تعاونی مسکن

۴

۴۴۱.۷۵

۵

معاونت دانشجویی

۸۷

۱۱۷۴۸.۸۸

۲۳

کارآفرینی

۱۱

۶۷۰.۱۴

۶

معاونت بین الملل

۳۵

۳۲۵۷.۱۷

۲۴

مراکز تحقیقاتی

۱۴

۱۶۲۶.۴

۷

پارک علم و فناوری

۸

۱۵۵۵.۳۶

۲۵

مرکز تحقیقات بین الملل بیابان

۸

۱۱۴۸.۸

۸

پردیس‌ها (البرز و کیش)

۸

۱۷۳۸.۶۹

۲۶

آموزشگاه زبان

۹

۱۴۷۴.۵۲

۹

دانشکده شهرسازی

۱۶

۲۶۱۶.۶۵

۲۷

انفورماتیک

۳

۵۶۱

۱۰

دانشکده ادبیات

۱۴

۲۱۷۶.۵۳

۲۸

الکترونیکی از راه دور

۸

۱۰۰۸.۸

۱۱

دانشکده علوم اجتماعی

۶

۹۴۳.۴۷

۲۹

دوائر مختلف دانشگاه

۹

۳۴۸۷.۹۶

۱۲

پردیس هنرهای زیبا

۱۲

۲۳۰۲.۳۹

۳۰

اداری - مالی

۱۱

۳۱۰۳

۱۳

پردیس علوم

۱۱

۱۱۳۸.۶۳

۳۱

جهاد دانشگاهی

۱۳

۸۵۴.۵۹

۱۴

دانشکده مدیریت

۴

۳۰۹.۶۹

۳۲

املاک تسطیح شده

۲۳۵

۴۴۵۹۵.۵۴

۱۵

دانشکده معارف

۸

۱۷۶۱.۳۴

۳۳

شهرداری

۸

۱۵۸۵.۶۴

۱۶

دانشکده جغرافیا

۲۹

۴۴۲۰.۸۸

۳۴

علوم پزشکی

۸۷

۱۰۵۶۲.۲۷

۱۷

دانشکده فنی

۳۶

۵۲۹۶.۲۳

۳۵

خوابگاه علوم پزشکی

۵۸

۵۳۵۱.۲۸

۱۸

دانشکده محیط زیست

۱۰

۲۵۸۶.۰۱

 

     
 


تاریخ به روز رسانی: اسفند ماه ۱۳۹۵


آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸