مرحوم دکتر محمود افشار


۱۳۱۱ ق- تولد دریزد: به استناد عکسی که پدرش، حاج محمد صادق افشاربرپشت آن یادداشت کرده.
۱۳۲۳ ق- سفر به هندوستان برای تحصیل در مدرسه انگلیسی (سن گزویز های اسکول).
۱۳۲۸ ق- بازگشت به ایران وآمدن به تهران برای تحصیل درمدرسه علوم سیاسی (مدت یک سال).
۱۹۱۳ م- سفر به سویس برای تحصیلات عالی از راه روسیه و اطریش. هشت سال اقامت درآنجا.
۱۹۱۵ م- تشکیل (انجمن دانشگستر) با همشاگردی‌های ایرانی درسویس. مدتی ریاست انجمن با او بوده است. سفر آلمان برای تحصیل زبان - انتشارمقالات سیاسی در روزنامه‌های فرانسوی زبان سوئیس
۱۹۱۹ م- دریافت درجه دکتری دررشته علوم سیاسی واجتماعی از دانشگاه لوزان.
۱۹۲۰ م- سفربه آلمان برای چاپ رساله دکتری، مسافرت به انگلیس و انتشار مقاله سیاسی شدید اللحن علیه قرارداد (۱۹۱۹ درروزنامه نیرایست لندن)، به همین مناسبت دولت انگلیس ویزای مسافرت به هندوستان را برای مدتی به ایشان نمی‌داد. انتشار رساله دکتری در فرانسه با نام (سیاست اروپا در ایران) در برلین.
۱۳۰۰ بازگشت به ایران وتوقف کوتاه دریزد. نگارش مقالات در روزنامه‌های تهران ویزد. عضویت جمعیت ایران جوان (عضو هیئت مدیره با دکتر علی اکبرسیاسی، محسن رئیس، اسمعیل مرآت، دکتر حسن مشرف نفیسی).
۱۳۰۴ تدریس درمدرسه های علوم سیاسی، دارالفنون، نظام، عضویت درشورای عالی تجارت- تأسیس مجله آینده ونشرآن به مدت دو سال، تأسیس مدرسه تجارت و ریاست آن.
۱۳۰۵ ورود به عدلیه به تقاضای داور، عضویت دراستیناف (اعضای دیگر، میرزا طاهر تنکابنی، میرزا شهاب کرمانی بقایی، محمود آیه اله زاده، هادی نوری).
۱۳۱۳ عضو هیئت قضات در امتحانات مالیه و اقتصاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتقال به وزارت مالیه به دعوت سید حسن تقی زاده و تصدی ریاست اداره حقوقی و اقتصادی.
۱۳۱۵ بازگشت به وزارت دادگستری به سمت مستشاری دیوان کشور.
۱۳۱۹ عضویت شورای عالی تبلیغات (اعضای دیگر، محمد علی فروغی، محمدقزوینی، دکترعلی اکبرسیاسی، علینقی وزیری، دکترعیسی صدیق، دکتر صادق رضا زاده شفق، دکترقاسم غنی)
۱۳۲۲ انصراف درادامه خدمت دردادگستری و انتقال به وزارت فرهنگ. معاون کل وزارت فرهنگ به انتخاب باقر کاظمی (مهذب الدوله) که در کابینه محمد ساعد وزیر فرهنگ بود (درکابینه صدرالاشراف استعفا داد).
۱۳۲۳ تجدید انتشارمجله آینده (۱۶ شماره).
۱۳۲۵ دوری از سیاست و کارهای دولتی وآغازسفرهای چند ساله دوردنیا.
۱۳۳۷ آغاز وقف نمودن قسمتی از املاک خود به مراکز علمی و مؤسسات عام المنفعه درراستای هدف اصلی وقف که تعمیم زبان فارسی و تکمیل وحدت ملی است.
۱۳۳۸ تجدید انتشارمجله آینده، دوره چهارم (شش شماره)، بازنشسته شدن از خدمت دولت.
۱۳۵۲ عقد قرارداد با دانشگاه تهران درخصوص و اگذاری مؤسسه لغت نامه دهخدا ومؤسسه باستان شناسی به دانشگاه تهران، تأسیس مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشاریزدی.
۱۳۶۲ در گذشت مرحوم دکتر افشار یزدی در ۲۸ اذر ماه ۱۳۶۲.
روحش شاد و نیت خیرش مستدام باد.


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶