آشنایی با سازمان

سازمان توسعه و سرمایه گذاری یک مؤسسه وابسته به دانشگاه تهران است که به استناد ماده یک آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران دارای استقلال مالی و اداری است و صد در صد مالکیت آن متعلق به دانشگاه تهران است. سازمان از نظر ساختاری مستقیماً زیر نظر هیأت امنا و هیأت عامل قرار دارد و گزارشات مالی و عملکرد خود را صرفاً به هیأت عامل و هیأت امنا ارائه می‌نماید.         ادامه...

بیش از

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع کمک‌های نقدی و غیر نقدی به دانشگاه

بیش از

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ مترمربع

مجموع موقوفات دانشگاه

بیش از

۱۵۰ نفر

تعداد واقفین و خیرین دانشگاه

بیش از

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های دانشگاه