اخبار سازمان توسعه و سرمایه گذاری

آشنایی با سازمان

سازمان توسعه و سرمایه گذاری یک مؤسسه وابسته به دانشگاه تهران است که به استناد ماده یک آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران دارای استقلال مالی و اداری است و صد در صد مالکیت آن متعلق به دانشگاه تهران است. سازمان از نظر ساختاری مستقیماً زیر نظر هیأت امنا و هیأت عامل قرار دارد و گزارشات مالی و عملکرد خود را صرفاً به هیأت عامل و هیأت امنا ارائه می‌نماید. ادامه...