معاونت اداری و مالی

طی حکمی از طرف از تاریخ به عنوان معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستند.

 

 

 


آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱