معاونت اداری و مالی

آقای دکتر مهرداد استیری (استادیارگروه آموزشی مدیریت بازرگانی) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران طی حکمی از طرف آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی از تاریخ: 8 مهرماه 1399 به عنوان معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستند.

 

 


آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۹