معاونت اداری و مالی

از ۱ خرداد ۱۳۹۷ دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (دانشیارگروه آموزشی مهندسی علوم زیستی) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران طی حکمی از طرف دکتر محمودنیلی احمدآبادی به عنوان معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستند.

 

مشاهده رزومه دانشگاهی و اجرایی


آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۷