مشاورین سازمان

مشاور حقوقی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

از ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ دکتر ملک تبار (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) طی حکمی از طرف دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده به عنوان مشاور حقوقی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم.

مشاور سازمان در امور شرکت‌ها و مجامع

از ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ نظر به تجربیات ارزشمند دکتر مرادی در حوزه امور شرکت داری و نیز اشراف کامل به سوابق امور شرکت‌ها در سازمان توسعه و سرمایه گذاری، دکتر محمد مرادی (عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت) طی حکمی از طرف دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده به عنوان مشاور سازمان در امور شرکت‌ها و مجامع مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم.

مشاور آقای دکتر صدیق و مجری پروژه تهیه طرح تجاری مزرعه فناوری کشاورزی

از ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ نظر به هماهنگی های انجام شده با ریاست محترم پردیس و در راستای توسعه علمی و اقتصادی دانشگاه تهران و نقش آفرینی آن در چرخه ثروت آفرینی بر مبنای دانایی، دکتر شعبانعلی فمی (عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی) طی حکمی از طرف دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده به عنوان مشاور ایشان و مجری پروژه تهیه طرح تجاری مزرعه فناوری کشاورزی مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم.

 

 

 

 

 


آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸