مشاورین سازمان

مشاور حقوقی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

از دکتر (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) طی حکمی از طرف دکتر  به عنوان مشاور حقوقی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم.

مشاور سازمان در امور شرکت‌ها و مجامع

از نظر به تجربیات ارزشمند دکتر ... در حوزه امور شرکت داری و نیز اشراف کامل به سوابق امور شرکت‌ها در سازمان توسعه و سرمایه گذاری، دکتر (عضو هیأت علمی دانشکده) طی حکمی از طرف دکتر به عنوان سازمان در امور شرکت‌ها و مجامع مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم.

از ۸ نظر به هماهنگی های انجام شده با ریاست محترم پردیس و در راستای توسعه علمی و اقتصادی دانشگاه تهران و نقش آفرینی آن در چرخه ثروت آفرینی بر مبنای دانایی، دکتر (عضو هیأت علمی گروه) طی حکمی از طرف دکتر  به عنوان مشاور ایشان و مجری پروژه مشغول به فعالیت شدند. انتخاب ایشان را خدمت شأن تبریک عرض می‌کنیم و برای ایشان آرزوی کامیابی داریم


آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱