هیات عامل

۱. ترکیب اعضای هیأت عامل سازمان:

 • رئیس دانشگاه تهران.
 • رئیس سازمان.
 • سه نفر از افرادی که در امور اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری و حقوقی دارای تخصص بوده و تجربه عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس دانشگاه که حداقل یک نفر از این افراد باید از اعضا هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تهران باشد.

شایان ذکر است:

 • اعضای هیأت عامل بمدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
 • رئیس دانشگاه تهران رئیس هیأت عامل است که در صورت عدم حضور، ریاست جلسه را رئیس سازمان به عهده خواهد داشت. رئیس سازمان نایب رئیس هیأت عامل است.

۲. وظایف و اختیارات هیأت عامل سازمان:

هیأت عامل برای هر گونه اقدامی بنام سازمان و انجام هر گونه عملیات و م عامل اتی که مربوط به موضوع سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاٌ در صلاحیت هیأت امنا قرار نگرفته باشد دارای وظایف و اختیارات است. هیأت عامل وظایف و اختیارات زیر را بطور خاص دارا می‌باشد:

 • نمایندگی سازمان در برابر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر بانک‌ها و شهرداری‌ها و مأمورین به خدمات عمومی، مراجع قضائی و نیز کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
 • تصویب اولیه اهداف مالی و جهت‌گیری‌های راهبردی، ساختار و تشکیلات داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیأت امنا.
 • . تصویب اولیه بودجه سازمان و اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع مالی سازمان و تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی سازمان برابر ضوابط و مقررات و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیأت امنا.
 • تصویب اولیه استراتژی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری و برنامه‌های تأمین و توسعه منابع مالی، تصویب طرح‌های کسب و کار و امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیأت امنا.
 • تصویب اولیه تأسیس و مشارکت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و نهادها بر اساس قوانین موضوعه که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد و تصویب اساسنامه و تعیین اعضا حقوقی و حقیقی هیأت مدیره شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای وابسته و نیز سیاستگذاری در خصوص نحوه اداره شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای مذکورمطابق اصول حاکمیت شرکتی و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیأت امنا.
 • ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اعمال حاکمیت، کنترل و نظارت و حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای وابسته به سازمان در راستای ایجاد شفافیت و تقویت صحت گزارشگری مالی برابر موازین قانونی.
 • تصویب طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه و تمهید نهادها و ابزارهای لازم.
 • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام سازمان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری یا دیگر مراجع قانونی. دریافت وجوه، مطالبات و پرداخت دیون سازمان و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی برابر مقررات قانونی مربوط.
 • انعقاد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله هر نوع قرارداد در مورد کلیه اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع فعالیت با رعایت مقررات و موازین قانونی و انجام کلیه عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت.
 • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات.
 • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و به امانت‌گرفتن و به امانت‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه سازمان یا اوراق بهادار و استرداد آنها و رهن‌گذاردن اموال سازمان اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و‌لو کراراً به نمایندگی از دانشگاه تهران.
 • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف سازمان؛ دفاع از سازمان در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه سازمان چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. هرگونه مصالحه و سازش یا ارجاع دعوا به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی دانشگاه منوط به رعایت قوانین ذیربط است.
 • تصویب صورت‌های مالی سالانه، ترازنامه و صورت سود و زیان و گزارش سالانه فعالیت مدیریت و ارائه آن به بازرس و حسابرس جهت ارائه به هیأت امنا سازمان و پیشنهاد طرح‌های جبران خدمات و پاداش مدیران به هیأت امنا.
 • دعوت به جلسات هیأت امنا و تعیین دستور جلسه آن و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت امناء. ۱۵. اتخاذ هر گونه تصمیم جهت خلق ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری برای سازمان که در راستای منافع و صرفه و صلاح دانشگاه تهران باشد. هیأت عامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس سازمان تفویض نماید. مصوبات هیأت عامل با آرا نصف بعلاوه یک اعضا نافذ است. در صورت تساوی آرا در موضوع خاص، رأی رئیس دانشگاه تهران بعنوان نظر قطعی قابل قبول است.

۳. افراد عضو هیأت عامل سازمان:

 


آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱