معاونت خیرین و موقوفات

از ۱ تیر ۱۳۹۷ دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (دانشیارگروه آموزشی مهندسی علوم زیستی) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران طی حکمی از طرف دکتر محقر به عنوان مسئول امور خیرین و موقوفات سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هستند.

 

 


آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷