مهمترین مزایای طرح شهر دانش

مهمترین مزایای طرح شهر دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از مهمترین طرح شهر دانش دانشگاه تهران برای دانشگاه، شهر تهران، و کشور به شرح زیر است:

۱. ارتقای رابطه صنعت و دانشگاه:

با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای جدید، حلقه کمرنگ ارتباط صنعت و دانشگاه که در کشور وضعیت چندان درخشانی ندارد (طبق گزارش رقابت پذیری جهانی، ۲۰۱۶)، توسط این طرح تقویت می‌گردد.

۲. گسترش کارآفرینی و ایجاد شغل در جامعه:

دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که مجوز ایجاد پارک علم و فناوری در دانشگاه را دارد و قرار است ۵۰۰ هزار متر پارک علم و فناوری در پردیس مرکزی ایجاد شود و از طریق توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه در مرکز شهر دانش توسعه کارآفرینی ممکن خواهد بود. با استقرار ۳ الی ۵ هزار شرکت دانش بنیان در این طرح کارآفرینی و اشتغال افزایش می‌یابد که اشتغال در سطح جامعه به ویژه برای دانش آموخته های دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان یکی از مسئولیت‌های دانشگاه تسهیل می‌شود.

۳. نگهداشت نخبگان و جذب نخبگان:

ایران در جذب نخبگان رتبه ۱۲۶ و در نگهداشت نخبگان رتبه ۱۲۲ در بین ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۶ وضعیت نامناسبی در بین کشورهای جهان دارد (طبق گزارش رقابت پذیری جهانی، ۲۰۱۶). با ایجاد ۳ الی ۵ هزار شرکت دانش بنیان در سطح دانشگاه فرصت‌های بیشتری برای جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان از میان دانش‌آموختگان دانشجویان، و اعضای هیئت‌علمی به وجود می‌آورد.

جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ایجاد بستر اشتغال دانش بنیان و حمایت از نخبگان به نگه داشت هر چه بیشتر نخبه‌ها کمک می کند و همچنین زمینه را برای برگشت نخبگان ایرانی به داخل کشور و حتی جذب نخبگان کشورهای دیگر مهیا می‌کند.

۴. احترام به مالکیت فکری دانشجویان و اعضای هیأت علمی:

دادن فرصت به دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی برای ثبت ایده‌ها و مالکیت فکری‌شان نیز در قالب ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در طرح، نیز نمود دیگری از احیای حقوق مالکان فکری است.

۵. رعایت اخلاق زیست محیطی در دانشگاه:

طرح شهر دانش بصورت پایلوت قرار است الزامات زیست محیطی را که از یک دانشگاه سبز انتظار می‌رود رعایت کند. همچنین اخلاق زیست محیطی با کمک شرکت‌هایی که از طریق دانشکده محیط زیست ایجاد می‌شود قابل تقویت است. و با شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه زیست محیطی فعالیت می‌کنند نیز به دانشگاه را به سمت سبز و پایدار بودن سوق دهد. همچنین دانشگاه می‌تواند مسائل اجتماعی و زیست محیطی شهر تهران و سطوح بالاتر کل کشور را با رویکرد خلق ارزش مشترک به مدل‌های کسب و کار تبدیل نماید تا علاوه بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی پایدار و مانده گار با سه راهبرد: ۱- تعریف محصولات و خدمات جدید، ۲- بازتعریف بهره وری و ۳- ایجاد خوشه صنعتی- دانش بینان به خلق ارزش مشترک به پردازد.

۶. دادن هویت دانشی به شهر تهران:

تغییر هویت کلان شهر تهران و دادن هویتی فارغ از هویت سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیاده سازی این طرح با استقرار ۳ الی ۵ هزار شرکت دانش بنیان به کلان شهر تهران هویت دانشی می‌دهد و شهر تهران نیز در کنار هویت تاریخی و سیاسی خود به عنوان شهر قلب تپنده ی دانش ایران مطرح خواهد شد. همچنین کارآفرینی و تجاری سازی علم باعث تحولات در شهر تهران نیز می‌شود.

۷. سوق دادن کشور از اقتصادی «در حال گذار از اقتصادی عامل محور به کارایی محور» به «اقتصاد نوآوری محور»:

با پیاده سازی طرح شهر دانش در تهران و الگوبرداری از ان و توسعه چنین خوشه‌هایی در کل کشور تولید دانش و کارآفرینی در کل کشور افزایش می‌یابد و حرکت به سمت اقتصاد نواوری محور و ایجاد شکوفایی کسب و کار و بهبود و تسهیل فضای کسب و کار در کشور تسهیل می‌شود.


آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸