موقوفه مرحومان دکتر ابوالقاسم و دکتر محمود سپهر

نوع سند: وصیت
واگذارنده: دکتر ابوالقاسم و محمود سپهر
مورد وصیت: حجرات و دکاکین واقع در سرای رشتی در بازار بزرگ تهران که اسناد مالکیت آنها مجزی و مفروز از ۲۲ فقره سند مالکیت از شماره‌های ثبتی ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۶ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۱۱۶۰) ۲۱۶۰ (از ۶ دانگ تا سهم‌های مختلف به شرح مندرج در متن وصیت نامه می‌باشد.
نحوه مصرف عوائد و منافع: کمک هزینه دانشجویان بی بضاعت دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تبدیل به احسن نمودن. و از عوائد حاصله، ایجاد خوابگاه و کتابخانه برای دانشجویان و یا صرف هزینه در مؤسسات عملی که مفید فایده برای دانشجویان باشد.
محل وقوع ملک: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، بازار بزرگ تهرای، سرای رشتی


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶