موقوفه مرحوم ناصر عطایی

مورد وقف: شش دانگ یک باب ساختمان وشش باب مغازه ساخته در عرصه وقفی شده.
واقف: مرحوم ناصر عطایی
نوع وقف: منافع وقف
شروط وقف: پس از وضع هزینه‌های مرتبط با عین موقوفه. به مصرف هزینه تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی و یا احداث ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رسیده شود.
بهره برداری فعلی: به عنوان واحدهای تجاری در دست صاحبان سرقفلی است.
مشخصات ثبتی مورد وقف:
الف: سند مالکیت: شماره چاپی سند مالکیت: ۱۱۳۹۱
شماره ملک: ۳/ ۳۶۵۴ و ۸/ ۳۶۴۴
مساحت عرصه: ۴۵۶ مترمربع

ب: وقفنامه: شماره دفترخانه اسناد رسمی: ۷۸ تهران
شماره ثبت دردفترخانه: ۲۰۴۰۲
تاریخ ثبت دردفترخانه: ۶/ ۱۰ / ۱۳۳۹
محل وقوع موقوفه: تهران، خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از خیابان مولوی


آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۶